fbpx

תקנון שימוש

ברוכים הבאים לאתר SMARTIST ,

SMARTIST הוא מגזין צרכות חכמה שמאפשר לך לקבל אינפורמציה וכלים לגבי התנהלות צרכנית נבונה, למען הסרת הספק מילוי הפרטים באתר, וקבלת הצעה באמצעות האתר, הינו חינם. מילוי הטופס, אינו מחייב את הגולש, בשום אופן שהוא, ואינו מהווה הסכמה לרכישת שירותים פיננסים מוצרים ביטוחים או שירותים ומוצרים אחרים כלשהם, מסגרת השימוש באתר והאינפורמציה הנאספת באמצעותו  מוסדרים על ידי חוק הגנת הפרטיות , תשמ"א – 1981 , חקיקת המשנה והוראות הרשות להגנת הפרטיות ואנו עושים את כל המאמצים על מנת  להבטיח את פרטיותם של הגולשים בו . לפני השימוש באתר יש לעיין במסמך תנאי השימוש המלא ובמדיניות הפרטיות של האתר, מסמך זה מהווה הסכם בין הגולש ובין בעלי האתר.

להלן ההסכם המלא:

 1. האמור להלן מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד.

 2. תנאי השימוש באתר נועדו על מנת לקבוע את היחסים בינך לבין האתר, והם מהווים הסכם מחייב.

 3. אתה מאשר בזאת כי הנך מעל לגיל 18 וזכאי לבצע פעולות ללא אישור אפוטרופוס, הנך כשיר משפטית, אינך חסוי או מוגבל  וכי בסמכותך לבצע את הפעולות המשפטיות הכרוכות בשימוש באתר זה.

 4. בכפוך לכך שתציית לתנאי הסכם זה, ניתן לך בזאת רישיון שימוש עבור עצמך בלבד בשירותי האתר.

 5. עשיית שימוש בשירותי אתר זה ובאתר בכלל, באמצעות כל כלי קצה לרבות מחשבים ומכשירים ניידים, מעידים על הסכמה מצידך לתנאי שימוש אלו.

 6. הינך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש בהסכם הנ"ל . כניסה לאתר ושימוש בו מהווים ראייה ואסמכתא לכך שקראת את הסכם זה והסכמת לאמור בו, במידה ואינך מסכים לתנאים המפורטים להלן, הנך נדרש להימנע מלעשות שימוש באתר זה.

 7. הסכם זה מהווה את תנאי השירות לאתר http://www.smartist.co.il להלן: האתר או smartis מגזין צרכנות חכמה ומהווה הסכם משפטי מחייב בינך לבין האתר.

 8. בכל מקום בהסכם זה בו יש הגבלת אחריות של smartist כלפי הגולשים, יש לראות בהגבלה זו, כחלה גם על עובדי smarits, נציגיה ומי מטעמה.

 9. smartist יהא רשאי לשנות את תנאי הסכם זה מעת לעת, כאשר מרגע הפרסום העדכון בתנאי השימוש יחייב את הגולשים.

 10. ככל שקיים חשש כי גוף או אדם כלשהו משתמש או השתמש בפרטים שרשם המשתמש באתר, על המשתמש להודיע על כך מיידית להנהלת אתר זה.

 11. מילוי פרטים באתר, וקבלת הצעה באמצעות האתר, הינו חינם. מילוי הטופס, אינו מחייב את הגולש, בשום אופן שהוא, ואינו מהווה הסכמה לרכישת שירותים פיננסים מוצרים ביטוחים או שירותים ומוצרים אחרים כלשהם

 12.  המשתמש מצהיר ומסכים כי הפרטים שמסר על ידו באתר נעשה על דעתו ובהסכמתו.

 13. הנך מצהיר ומסכים בזאת לאתר smartist לאגור ולאסף כל מידע הנובע משימוש באתר זה לצרכים מסחריים. ברור לך, כי שימוש במידע זה כולל איסופו לצרכים שיווקיים, לצורך הקמת מועדון לקוחות, ניתוח, פילוח, ושיווק ישיר. מידע לאיסוף ע"י smartist – לרבות אופן גלישתך באתר וחווית המשתמש.

 14. הואיל והשימוש באתר מתבצע בסביבה מקוונת, הינך כגולש האתר מצהיר בזאת כי הובא לידיעתך כי אין באפשרותנו להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למחשבים ו/או חשיפת המידע שנאגר, ולפיכך לא תהא לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בעניין זה בגין כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם לך בעקבות חשיפת המידע האמור.

 15. בעשותך שימוש באתר זה הנך מאשר להנהלת אתר זה לעשות כל שימוש שיבקשו ושימצאו לנכון במידע אודותיך ואודות הרגלי השימוש

 16. אתר smartist שומר לעצמו את הזכות להעביר את המידע לצדדים שלישיים מסחרים, המשתמש מאשר למסור את הפרטים האישיים אשר נמסרים ע"י הגולש במסגרת תהליך הרישום, לצדדים שלישיים, שותפים עסקיים וחברות פיננסיות  וחברות/סוכניות/סוכני ביטוח חברות למימוש זכויות רפואיות/חברות החזר מס/תקשורת וצרכנות ו/או מי מטעמם, לרבות משרדי פרסום ומוקדי שירות לקוחות בין היתר לצורך קבלת הצעות ו/או פרסומים ו/או פניות בקשר למוצרים פיננסיים, מוצרים ביטוחים, מימוש זכויות רפואיות וחברות החזר מס/תקשורת וצרכנות.

 17. הנך מאשר בזאת ל- smartist ו/או מי מטעמו לשלוח תוכן שיווקי, לרבות באמצעות דיוור ישיר, עפ"י הוראות חוק התקשורת. התוכן השיווקי עשוי להישלח במגוון דרכים לרבות באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים בטלפון נייד (SMS), פקס, דיוור ישיר, חיוג טלפוני אוטומטי  ובכל דרך המצויינת בסעיף 30א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב – 1982 (להלן: "החוק").

 18. הנהלת אתר זה רשאית למנוע ממשתמש מלעשות שימוש באתר עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.

 19. smartist יהא רשאי להמחות את זכויותיו וחובותיו על פי הסכם זה בכל עת.

 20. השירות באתר ניתן על בסיס AS-IS וללא כל אחריות. ידוע לך כי השירות עשוי להיות לא זמין, לא פעיל, לא מתפקד, לא עדכני, פגום ושגוי, וכי עליך מוטלת החובה לוודא כי טפסי הביטול הגיעו ליעדם.

 21. אין באתר זה ו/או בשירות המוצע בו משום מתן חוות דעת מקצועית ו/או משפטית.

 22. כל הזכויות ו/או הקניין הרוחני המתפרסם באתר הינם בבעלות האתר (למעט סימני המסחר של חברות הביטוח) ומוגנים על-פי כל דין והינן הרכוש הבלעדי של ביטול ביטוח.

 23. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.

 24. חל איסור מוחלט לבצע סריקה ו/או פעילות רובוטית באתר או להטיל על שרתיו עומס בלתי סביר.

 25. בחירת הגולש בשירות ו/או מוצר פיננסי ו/או ביטוחי או אחר בהמשך להצעה שקיבל מצדדים שלישים בעקבות טופס שמילא באתר, נעשית על פי שיקול דעתו של הגולש ובאחריותו הבלעדית. הגולש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או האתר ו/או הצדדים השלישיים שעשויות לנבוע ו/או הנובעות כתוצאה מהשימוש באתר.

 26. כל מידע שיימסר על ידי הגולש באמצעות האתר, הן במסגרת הרישום לקבלת הצעות באמצעות האתר, הן בעת בקשה לקבלת מידע, הן בהצעות למוצרים ו/או שירותים של האתר, יימסר מרצונו ומהסכמתו המלאה של הגולש באתר ויהווה הסכמה ברורה ומפורשת בהתאם להוראות סעיפים, 11 ו-17  לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 וסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982.
  הגולש רשאי לשנות את פרטיו האישיים השמורים במאגרי המידע של האתר ו/או לממש את זכותו לעיין, לעדכן או להסיר מידע אישי על ידי שליחת בקשה לכתובת  office@smartist.co.il  יצוין, כי הסרת מידע אישי ממאגרי המידע לא תמנע שימוש במידע שאינו אישי כמוגדר לעיל .

 27. האתר יעביר כל מידע הנמסר לו לרשות המוסמכת על-פי חוק, ככל וידרש או ככל ותוטל עליו חובה על-פי דין.

 28. שיפוי: הנך מתחייב לשפות את smartist, וכן כל צד שלישי, בגין נזקים שנגרמו להם לאור שימושך באתר בניגוד להסכם זה או בניגוד לכל דין.

 29. הדין החל על הסכם זה הנו הדין הישראלי בלבד, וכל מחלוקת בנוגע להסכם זה, לרבות השימוש באתר, תידון בבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד.

 30. כל הודעה לאתר ו/או המצאת מסמכים משפטיים לאתר ייחשבו כאילו נמסרו, אך ורק בתוך 7 ימי עסקים מעת משלוחם בדואר רשום עם אישור מסירה ובדוא"ל לכתובת : office@smartist.co.il .

 31. הנך מוזמן לפנות אלינו בכל ענין אודות אתר זה או תנאי שימוש אלו. ניתן ליצור עמנו קשר במייל office@smartist.co.il